Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020
14. februára 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/9.5-24).

Ministerstvo hospodárstva SR aplikuje pre projekty zamerané na vznik a činnosť technologicko-inovačných platforiem dvojkolový proces výberu projektov. Uvedená skutočnosť znamená, že vyhláseniu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP predchádzal proces posudzovania projektových zámerov predložených v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov zverejnenej dňa 16. júla 2018 s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 (prvé kolo výberu projektov), pričom jednou z podmienok poskytnutia príspevku stanovenou vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-24 (druhé kolo výberu projektov) je predloženie projektového zámeru, t.j. účasť v prvom kole výberu projektov.

Dôrazne preto upozorňujeme, že žiadosť o poskytnutie NFP v rámci tejto výzvy môžu predložiť výhradne takí žiadatelia, ktorí predložili projektový zámer v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01, t.j. žiadatelia, ktorí sa zúčastnili prvého kola výberu projektov (bez ohľadu na jeho výsledok).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry a zároveň dosiahnutie a praktické uplatnenie inovácií produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) a ich zavedenie do produkčného procesu prostredníctvom realizácie jednotlivých výskumno – vývojových úloh, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené podniky musia pôsobiť buď v hlavnom odvetví, ktorým je charakterizovaná jedna z domén inteligentnej špecializácie, zadefinovaných v Implementačnom pláne Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK), alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia, ktorým je charakterizovaná určená doména. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. Uplatnenie inštitútu partnerstva je v rámci výzvy povinné, pričom realizácia projektu sa musí uskutočniť prostredníctvom minimálne 3 partnerov žiadateľa.

 

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 57 mil. EUR.

Typ výzvy: Uzavretá

Dátum uzavretia výzvy: 15. 05. 2020

Pre kompletné informácie k výzve spolu s jej prílohami kliknite SEM.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť