Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód OPII-MH/DP/2020/9.5-24).

Ministerstvo hospodárstva SR aplikuje pre projekty zamerané na vznik a činnosť technologicko-inovačných platforiem dvojkolový proces výberu projektov. Uvedená skutočnosť znamená, že vyhláseniu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP predchádzal proces posudzovania projektových zámerov predložených v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov zverejnenej dňa 16. júla 2018 s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 (prvé kolo výberu projektov), pričom jednou z podmienok poskytnutia príspevku stanovenou vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-24 (druhé kolo výberu projektov) je predloženie projektového zámeru, t.j. účasť v prvom kole výberu projektov.

Dôrazne preto upozorňujeme, že žiadosť o poskytnutie NFP v rámci tejto výzvy môžu predložiť výhradne takí žiadatelia, ktorí predložili projektový zámer v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01, t.j. žiadatelia, ktorí sa zúčastnili prvého kola výberu projektov (bez ohľadu na jeho výsledok).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry a zároveň dosiahnutie a praktické uplatnenie inovácií produktu alebo procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) a ich zavedenie do produkčného procesu prostredníctvom realizácie jednotlivých výskumno – vývojových úloh, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej úrovne v podnikoch. Podporené podniky musia pôsobiť buď v hlavnom odvetví, ktorým je charakterizovaná jedna z domén inteligentnej špecializácie, zadefinovaných v Implementačnom pláne Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK), alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia, ktorým je charakterizovaná určená doména. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky, ako aj výskumné organizácie, pričom oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry. Súčasne môže byť s uvedenými činnosťami predmetom projektu aj aktivita relevantná iba pre MSP a zameraná na ochranu práv duševného vlastníctva. Uplatnenie inštitútu partnerstva je v rámci výzvy povinné, pričom realizácia projektu sa musí uskutočniť prostredníctvom minimálne 3 partnerov žiadateľa a pre oprávneného žiadateľa, ktorým je veľký podnik je uplatnenie inštitútu partnerstva so zapojením aspoň jedného MSP podmienkou poskytnutia príspevku. Na výzvu je vyčlenených celkovo 57 mil. EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 57 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy:  14. 02. 2020

Typ výzvy: uzavretá

Dátum uzavretia výzvy:  15. 05. 2020

 

Informácia pre žiadateľov

Dňa 17.03.2020 sa bude k predmetnej výzve konať informačný seminár. Pozvánka na seminár bude oprávneným žiadateľom zasielaná mailovou formou.

 

 

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 – Žiadosť o NFP (vrátane záväzných formulárov)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa  o NFP

Príloha č. 3 - Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v znení Dodatkov č. 1 - 3

Príloha č. 4 - Zoznam merateľných ukazovateľov projektu a iných údajov

Príloha č. 5 - Podmienky oprávnenosti výdavkov

Príloha č. 6 – Produktové línie a podporované odvetvia pre domény RIS3 SK

 

VÝZVA + VŠETKY PRÍLOHY

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť