Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020
26. februára 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP a spoluprácu so strednými odbornými školami v rámci Iniciatívy EK pre zaostávajúce regióny (Catching-up regions) v Prešovskom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-25).

Cieľom zverejnenej výzvy je prispieť k zvýšeniu kvality praktického vyučovania študentov stredných odborných škôl vo vzťahu k aktuálnym trendom na trhu práce.  Výzva sa zameriava na podporu spolupráce MSP so strednými odbornými školami, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, a to vo vybraných okresoch stanovených vo výzve.  Žiadatelia môžu v rámci svojich projektov nakupovať dlhodobý majetok za účelom dosiahnutia inovácie produktov a/alebo procesov vo vybraných oblastiach priemyslu a služieb. Podmienkou výzvy je, že žiadateľ/prijímateľ musí v čase udržateľnosti projektu umožniť strednej odbornej škole bezodplatne využívať dlhodobý majetok obstaraný v rámci projektu na účely praktického vyučovania žiakov, ako aj poskytnúť školenia pre učiteľov/majstrov strednej odbornej školy v rozsahu stanovenom vo výzve.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú mikro, malé a stredné podniky spĺňajúce všetky podmienky poskytnutia príspevku definované výzvou.

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 10 mil. EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 26. 02. 2020

Typ výzvy: Otvorená

Pre kompletné informácie k výzve spolu s jej prílohami kliknite SEM.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť