Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

V súlade s princípmi partnerstva deklarovanými RIS3 SK sa na formovaní politiky výskumu, vývoja a inovácií podieľajú skupiny vybraných expertov reprezentujúcich podnikateľskú, neziskovú, akademickú a verejnú/štátnu sféru (proces entrepreneurial discovery). Experti, menovaní ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, sú sústredení v pracovných skupinách, ktoré ako dialógové platformy so štátnou správou slúžia na zabezpečenie potrieb a odbornú implementáciu RIS3 SK.

 

Pracovné skupiny pre oblasti špecializácie RIS3 SK z pohľadu dostupných vedeckých a výskumných kapacít sú poradnými a konzultačnými zoskupeniami zloženými z členov a konzultantov s funkčným obdobím na roky 2015-2020. V rámci svojej pôsobnosti sa budú podieľať na konkretizácii výskumných tém (Dlhodobé strategické programy výskumu a vývoja) určených pre potreby konkrétnych výziev a vyzvaní OP Výskum a inovácie, na vypracovaní Národného plánu využitia a rozvoja výskumnej infraštruktúry a na bližšej špecifikácii prepojení a väzieb s hospodárskymi a perspektívnymi oblasťami špecializácie RIS3 SK. Rada predsedov a podpredsedov, skladajúca sa z predsedu Rady a jednotlivých predsedov a podpredsedov, je vrcholným orgánom, ktorý dohliada na činnosť týchto tematicky rozdelených pracovných skupín:

  • PS pre materiálový výskum a vývoj a nanotechnológie
  • PS pre výskum a vývoj v informačno-komunikačných technológiách
  • PS pre výskum a vývoj v biotechnológiách a biomedicíne
  • PS pre výskum a vývoj v pôdohospodárstve a životnom prostredí, vrátane chemických technológií šetrných k životnému prostrediu
  • PS pre výskum a vývoj udržateľnej energetike a energii

 

Dočasne vytvorená Pracovná skupina pre splnenie ex ante kondicionalít (tematický cieľ 1) zabezpečuje monitorovanie plnenia ex ante kondicionalít 1.1 a 1.2 a navrhuje opatrenia na ich plnenie. Experti sa budú podieľať na príprave, posudzovaní či schvaľovaní dokumentov strategických pre implementáciu RIS3 SK, najmä vo vzťahu k ex ante kondicionalite 1.1.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť