Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020
28. februára 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranú na podporu sieťovania podnikov (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/9.5-28) a výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranú na podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/10.3-29).

 

V rámci výziev môžu byť podporené klastrové organizácie, ktoré sú záujmovými združeniami právnických osôb a zároveň sú držiteľom minimálne bronzového certifikátu v zmysle hodnotenia podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA), ktorý je platný k dátumu predloženia ŽoNFP, resp. jeho platnosť skončila maximálne tri mesiace pred dátumom predloženia ŽoNFP.

Cieľom zverejnených výziev je podporiť činnosti klastrovej organizácie zamerané na plnenie úloh a cieľov vyplývajúcich pre ňu z dokumentu Stratégia rozvoja klastrovej organizácie platného počas obdobia realizácie hlavnej aktivity projektu a súčasne hodnotení a odporúčaní vyplývajúcich z procesu certifikácie, prípadne recertifikácie uskutočneného podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA) s dôrazom na zefektívnenie činnosti a rozvoj klastrovej organizácie, podporu jej inovačného potenciálu, vzájomnej spolupráce s ďalšími klastrovými organizáciami, podporu povedomia o jej poslaní a aktivitách a podporu jej internacionalizácie. V rámci podporeného projektu musí byť preukázaný súlad cieľov žiadateľa o pomoc popísaných v dokumente Stratégia rozvoja klastrovej organizácie, ktorých plnenie je súčasťou oprávneného projektu s niektorým z hlavných trendov a/alebo vedľajších trendov a/alebo integrovaných rozvojových trendov, ktorými je charakterizovaná jedna z domén inteligentnej špecializácie, zadefinovaných v Implementačnom pláne Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK) a zároveň s niektorou z produktových línií stanovených v rámci určenej  domény RIS3 SK.

Podporení môžu byť žiadatelia so sídlom:

  • na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja v prípade výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28 a
  • na území Bratislavského kraja v prípade výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29.

 

K uzavretiu výziev dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o uzavretí výziev bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.

V rámci výziev sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške:

  • 2 700 000 EUR v prípade výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/9.5-28  a
  • 2 300 000 EUR v prípade výzvy s kódom OPII-MH/DP/2020/10.3-29.

Typ výziev: otvorené

Pre kompletné informácie k výzvam spolu s ich prílohami kliknite SEM: 28  29

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť