Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Aktuality

UPOZORNENIE NA ZRUŠENIE SEMINÁRA Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27

ZRUŠENIE Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27

UPOZORNENIE NA ZRUŠENIE SEMINÁRA Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26

ZRUŠENIE Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26

UPOZORNENIE NA ZRUŠENIE SEMINÁRA Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25

ZRUŠENIE Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25

UPOZORNENIE NA ZRUŠENIE SEMINÁRA Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23

ZRUŠENIE Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23

Oznam o technickej úprave systému ITMS2014+

V súvislosti so zlúčením operačných programov OP Integrovaná infraštruktúra a OP Výskum a inovácie v prostredí ITMS2014+ si vás dovoľujeme informovať, že dňa 9. marca 2020 po 19:00 hod. dôjde k technickej úprave systému ITMS2014+.

Ministerstvo hospodárstva SR aktualizovalo Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Ministerstvo hospodárstva SR aktualizovalo Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

MH SR vyhlásilo výzvy zamerané na podporu sieťovania podnikov a podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji

MH SR vyhlásilo výzvy zamerané na podporu sieťovania podnikov a podporu sieťovania podnikov v Bratislavskom kraji

MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu MSP s cieľom rozvoja endogénneho potenciálu vybraných okresov Banskobystrického kraja v oblasti cestovného ruchu

MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu MSP s cieľom rozvoja endogénneho potenciálu vybraných okresov Banskobystrického kraja v oblasti cestovného ruchu

MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu MSP s cieľom rozvoja endogénneho potenciálu vybraných okresov Prešovského kraja v oblasti cestovného ruchu

MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu MSP s cieľom rozvoja endogénneho potenciálu vybraných okresov Prešovského kraja v oblasti cestovného ruchu

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2019/ 3.1.1-3.3.1-22)

Uzavretie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2019/ 3.1.1-3.3.1-22)

MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu spolupráce MSP so strednými odbornými školami

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP a spoluprácu so strednými odbornými školami v rámci Iniciatívy EK pre zaostávajúce regióny (Catching-up regions) v Prešovskom kraji

Nový manuál pre informovanie a komunikáciu OP II

Nový manuál pre informovanie a komunikáciu OP II

MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra

MH SR vyhlásilo výzvu zameranú na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra

Ministerstvo hospodárstva SR aktualizovalo Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Ministerstvo hospodárstva ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejnilo dňa 2.1.2020 aktualizované Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, verzia 1.9.

Informácia o dočasnej zmene konzultačných hodín na infolinke MH SR

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že počas Vianočných sviatkov a Nového roka bude infolinka v prevádzke v obmedzenom režime.
23.12.2019 9:00 – 11:00
31.12.2019 mimo prevádzky
Za porozumenie ďakujeme.

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra oznamuje, že dňa 20. decembra 2020 zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2020, verzia 2, ktorý nájdete TU.

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje žiadateľov, že plánuje uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22 v termíne 28. februára 2020, t.j. v termíne uzavretia 2. hodnotiaceho kola z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú výzvu.
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že plánovaný termín uzavretia výzvy OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22 je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci danej výzvy.
Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.
Presný dátum uzavretia výzvy OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22 bude zverejnený na webovom sídle www.opvai.sk.

Verzia 2.2 dokumentu Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii MH SR

MH SR ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI zverejnilo dňa 06.12.2019 verziu 2.2 dokumentu Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii MH SR.
STRANA 1 Z 19

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť