Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Slovenská republika v úmysle podporiť konkurenčnú schopnosť, zamestnanosť a kvalitu života zamerala svoju pozornosť na podnietenie celkovej zmeny ekonomiky, založenej na inovačnom rozvoji a výskumnej excelentnosti. Na týchto základoch bola postavená aj tvorba Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK), ktorá zohľadnením súčasného potenciálu priorizuje obmedzené zdroje na najpotenciálnejšie oblasti konkurenčnej výhody. Jadrom stratégie je cielená podpora a stimulácia verejno-súkromnej výskumno-vývojovej a inovačnej spolupráce, uvoľňujúcej možnosti rastu pre všetkých zainteresovaných účastníkov.

 

RIS3 SK, schválená uznesením vlády SR č. 665/2013 dňa 13. 11. 2013, stanovuje investičné a štrukturálne opatrenia pre politiku výskumu, vývoja a inovácií. Riadiacim orgánom implementácie RIS3 SK je Rada vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie, ktorej prierezovým, pracovným, koordinačným a komunikačným orgánom je Stála komisia Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3.

 

OP Výskum a inovácie predstavuje hlavný implementačný nástroj RIS3 SK a prvý spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR spájajúci a definujúci podporu výskumu, vývoja a inovácie z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Niektoré programy EŠIF a programy financované zo štátneho rozpočtu sa na napĺňaní cieľov RIS3 SK podieľajú v menšom meradle.

 

Hlavné dokumenty

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť