Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Podpora operačného programu Výskum a inovácie sa realizuje prostredníctvom:

 

  • dopytovo-orientovaných projektov, ktoré žiadatelia predkladajú na základe vyhlásenej VÝZVY.
  • národných projektov, veľkých projektov a projektov technickej pomoci, ktoré sa realizujú na základe vyhláseného VYZVANIA

 

Operačný program Výskum a inovácie majú vo svojej gescii tri inštitúcie: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán a  Výskumná agentúra Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľské orgány.

Pre bežných prijímateľov sú určené iba výzvy na dopytovo – orientované projekty, ktoré vyhlasuje Výskumná agentúra  a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

 

Výzva/vyzvanie predstavuje podnet a základný metodický podklad, na základe ktorého žiadateľ o nenávratný finančný príspevok vypracúva a predkladá žiadosť o nenávratný finančný príspevok. 

 

Ministerstvo hospodárstva SR

Podpora inovácií, výskumu a vývoja v podnikoch, komplexná podpora malých a stredných podnikov

zobraziť výzvy

Výskumná agentúra

Podpora výskumu, vývoja a inovácií prostredníctvom spolupráce a vytvárania prepojení a synergií medzi výskumnými inštitúciami, akademickou a podnikateľskou sférou

zobraziť výzvy

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Podpora vedy a výskumu s celonárodným dopadom

zobraziť výzvy

Všetky aktuálne aj uzatvorené výzvy nájdete zverejnené tu:

 

Ako môžete získať nenávratný finančný príspevok?

 

Krok 1: Na začiatku si premyslite aký projekt plánujete realizovať a financovať z EÚ fondov.  Definujte základné ciele projektu pomocou aktivít projektu. Výsledok projektového zámeru by mal byť jasný, zrozumiteľný, merateľný a dosiahnuteľný.

Verejná časť systému ITMS2014+ uľahčuje žiadateľom vyhľadávanie informácií a  poskytuje niekoľko nástrojov ako vyhľadať správnu výzvu. V prípade záujmu je možné prihlásiť sa na aj na odber nových výziev. Viac informácií nájdete tu: Vyhľadávač grantov 

 

Krok 2: Sledujte vyhlásené výzvy na www.opvai.sk alebo na webovom portáli www.itms2014.sk. Vo výzve je potrebné si pozrieť pre aké subjekty je určená (oprávnený žiadateľ), skontrolovať oprávnené územie pre vykonávanie aktivít, zameranie a ciele výzvy, termíny podávania projektov, uzávierku výzvy a následne všetky ostatné podmienky stanovené vo výzve. Každá výzva je jedinečná a má iné zameranie a podmienky.

 

Krok 3: V súlade s vyhlásenou výzvou vypracovať projekt, ktorý bude spĺňať podmienky poskytnutia príspevku stanovené vo výzve. Na podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je nutná registrácia do systému ITMS2014+. Registrácia do systému prebieha pomocou elektronického formulára - Žiadosť o aktiváciu konta (ŽoAK). Návod ako sa zaregistrovať nájdete tu: Registrácia v ITMS2014+ 

 

Krok 4: Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). Formulár ŽoNFP aj s prílohami sa predkladá prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň sa posiela aj vyhlasovateľovi výzvy (Výskumný agentúra, Ministerstvo hospodárstva SR). Vyhlasovateľ výzvy žiadosť zaregistruje a spracuje. O výsledku schvaľovacieho procesu Vás bude informovať.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť