Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020
13. februára 2020

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu na predkladanie ŽoNFP zameranú na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra (kód výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-23).

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť rozvoj podnikania a zvýšenie konkurencieschopnosti MSP v rámci transformácie uhoľného regiónu horná Nitra prostredníctvom podpory projektov zameraných na uvedenie nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu.

Oprávneným miestom realizácie projektu sú výhradne okresy Prievidza a Partizánske, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú mikro, malé a stredné podniky spĺňajúce všetky podmienky poskytnutia príspevku definované výzvou.

Predmetom projektu musí byť nákup dlhodobého hmotného a/alebo nehmotného majetku (stroje, prístroje, zariadenia softvér, licencie), ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa alebo pri inovácii produkčného procesu žiadateľa.

V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 10 mil. EUR.

Dátum vyhlásenia výzvy: 13. 02. 2020

Typ výzvy: Otvorená

Pre kompletné informácie k výzve spolu s jej prílohami kliknite SEM.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť