Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020
26. februára 2020

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra, konajúci v mene a na účet Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra podľa zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom, po zlúčení zanikajúceho operačného programu Výskum a inovácie do nástupníckeho operačného programu Integrovaná infraštruktúra, kedy v dôsledku zlúčenia operačných programov došlo k prechodu všetkých práv a povinností z poskytovateľa zanikajúceho operačného programu na poskytovateľa nástupníckeho operačného programu podľa § 3 ods. 1 písm. l) v spojení s § 54 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 28. februára 2020 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22, zameranú na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP. Dôvodom uzavretia výzvy je vyčerpanie finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP v rámci výzvy.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť