Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) vychádza z priorít stratégie Európa 2020, ako aj hlavných odporúčaní Small Business Act a Akčného plánu pre podnikanie 2020.

Svojím zameraním, štruktúrou a obsahom aktivít priamo vychádza z analýzy potrieb a rozvojového potenciálu, ako aj očakávaných výsledkov definovaných v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020. Zároveň reflektuje zásady štátnych politík v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií, ktoré sú obsiahnuté v Národnom programe reforiem SR.

OP VaI je kľúčovým implementačným nástrojom stratégie "Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky"  ("RIS3 SK"). 

 

Operačný program Výskum a inovácie - programový dokument

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť