Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Monitorovací výbor pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI)  je orgán, ktorý na základe čl. 49 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 preskúmava vykonávanie OP VaI a pokrok dosiahnutý pri plnení jeho cieľov. Pri tom zohľadňuje finančné údaje, spoločné a špecifické ukazovatele týkajúce sa OP VaI vrátane zmien v hodnotách ukazovateľov výsledkov a pokroku pri plnení kvantifikovaných cieľových hodnôt a čiastkové ciele stanovené vo výkonnostnom rámci uvedenom v čl. 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a podľa potreby výsledky kvalitatívnych analýz.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť