Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020
6. marca 2020

Vážení používatelia,

 

v súvislosti so zlúčením operačných programov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) s Operačným program Výskum a inovácie (OP VaI), ktoré Európska komisia oficiálne schválila 13. decembra 2019, si vás dovoľujeme informovať, že dňa 9. marca 2020 po 19:00 hod. dôjde k technickej úprave systému ITMS2014+.

 

V tejto súvislosti si dovoľujeme upriamiť pozornosť žiadateľov a prijímateľov v rámci pôvodného Operačného programu Výskum a inovácie na tieto skutočnosti:

 

  • priradenie k operačnému programu pri jednotlivých existujúcich a rozpracovaných evidenciách (výzva, žiadosť o NFP, projekt, žiadosť o platbu, monitorovacia správa, atď.) sa automaticky zmení z Operačného programu Výskum a inovácie na Operačný program Integrovaná infraštruktúra, zo strany žiadateľa alebo prijímateľa nie je potrebné vykonávať žiadne kroky. Všetky evidencie OP VaI budú presunuté pod OPII;
  • kódovanie jednotlivých evidencií zostáva zachované;
  • v priebehu nasledujúcich týždňov bude dochádzať k dolaďovaniu niektorých drobných prvkov aplikácie (výberové okná, ponuky filtrov a pod.), v rámci ktorých môže byť položka „Operačný program Výskum a inovácie“ stále prístupná. V tejto súvislosti dôrazne upozorňujeme na priraďovanie nových vytváraných evidencií k správnemu operačnému programu (t.j. pri evidenciách pôvodne príslušných k OP VaI tieto po nasadení úpravy priraďovať k „Operačný program Integrovaná infraštruktúra“), resp. k príslušnej nižšej úrovni programovej štruktúry OPII, ktorý po zmene bude obsahovať všetky prioritné osi a špecifické ciele pôvodného OP VaI. Priradenie vytvorenej evidencie k nesprávnemu operačnému programu môže spôsobiť, že poskytovateľ nemusí evidenciu vytvorenú prijímateľom zaregistrovať (napr. nesprávne priradenie verejného obstarávania k pôvodnému OP VaI spôsobí, že nebude prístupné pre poskytovateľa).
  • úprava kódov a názvov sa dotkne iba implementačných orgánov a ich používateľov a prebehne automaticky:

 

Zmena nastavení Riadiaceho orgánu OP VaI na Sprostredkovateľský orgán OPII

Pôvodné názvy a kódy:

Nové názvy a kódy:

Názov: Riadiaci orgán OP Výskum a inovácie

Kód: RO_OPVaI

Role orgánu: Riadiaci orgán

Názov: Sprostredkovateľský orgán OP II - MŠVVaŠ SR

Kód: SORO_OPII_MSVVaSSR

Role orgánu: Sprostredkovateľský orgán

 

Úprava sprostredkovateľských orgánov

Pôvodné názvy a kódy:

Nové názvy a kódy:

Názov: Sprostredkovateľský orgán OP VaI - MH SR

Kód: SORO_OPVaI_MHSR

Role orgánu: Sprostredkovateľský orgán

 

Názov: Sprostredkovateľský orgán OP II - MH SR

Kód: SORO_OPII_MHSR

Role orgánu: Sprostredkovateľský orgán

 

Názov: Sprostredkovateľský orgán OP VaI - SIEA

Kód: SORO_OPVaI_SIEA

Role orgánu: Sprostredkovateľský orgán

 

Názov: Sprostredkovateľský orgán OP II - SIEA

Kód: SORO_OPII_SIEA

Role orgánu: Sprostredkovateľský orgán

 

Názov: Sprostredkovateľský orgán OP VaI - VA

Kód: SORO_OPVaI_ASFEU

Role orgánu: Sprostredkovateľský orgán

Názov: Sprostredkovateľský orgán OP II - VA

Kód: SORO_OPII_VA

Role orgánu: Sprostredkovateľský orgán

 

    • upozorňujeme, že automatická úprava sa nedotkne reportov a súborov generovaných a uložených v aplikácii. V prípade potreby získania reportu s aktualizovanými údajmi je nevyhnutné report vygenerovať v aplikácii opätovne.

Zmeny súvisiace so zlúčením OPII a OP VaI sú iba formálno-technického charakteru (zmena loga, zmena označenia orgánov na výstupoch a dokumentoch atď.), pričom si nevyžadujú potrebu žiadnych osobitných úprav zo strany žiadateľov/prijímateľov a nijakým spôsobom nezasahujú do vecnej a obsahovej časti jednotlivých evidencií v rámci ITMS2014+.

 

Tím ITMS2014+

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť