Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020
                  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zorganizovali 5. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI), ktoré sa uskutočnilo dňa 16. februára 2017 v hoteli Pressburg v Bratislave.

 

Generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako predsedajúci Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie viedol 5. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle programu zasadnutia.

 

 1. Úvod
  • Juraj Gmiterko, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
 2. Zmena štatútu MV OP VaI 
 3. Plán hodnotení OP VaI (revízia)
  • Juraj Gmiterko, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
 4. Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja OP VaI – MŠVVaŠ SR, verzia 3.0
  • Juraj Gmiterko, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
 5. Financovanie operácií mimo programového územia v rámci operačného programu Výskum a inovácie, dodatok č. 2
  • Juraj Gmiterko, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
 6. Kritériá pre výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI – pre vybrané oblasti podpory v gescii MH SR, verzia 2.0
  • Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MH SR
 7. Aplikácia čl. 70 (2) všeobecného nariadenia pre národné projekty OP VaI implementované v gescii MH SR
  • Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MH SR
 8. Zámer národného projektu „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“
  • Artur Bobovnický, Riaditeľ sekcie inovácií a medzinárodnej spolupráce, SIEA
 9. Informácia o optimalizácii národných projektov v gescii Ministerstva hospodárstva SR
  • Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MH SR
 10. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP VaI
  • Juraj Gmiterko, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
  • Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MH SR
 11. Stav plnenia ex ante kondicionalít vo vzťahu k OP VaI
  • Juraj Gmiterko, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
 12. Rôzne
  • Juraj Gmiterko, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
 13. Zhrnutie zasadnutia a závery
  • Juraj Gmiterko, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť