Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zorganizovali 4. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI), ktoré sa uskutočnilo dňa 25. mája 2016 v hoteli NH Bratislava Gate One v Bratislave.

 

Riaditeľ kancelárie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR ako predsedajúci Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie viedol 4. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle programu zasadnutia.


Program, zápisnica a uznesenie zo 4. zasadnutia MV OP VaI sú uvedené nižšie:

1. Úvod
Vladimír Kováčik, riaditeľ kancelárie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR
Juraj Gmiterko, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

2. Zmena štatútu a rokovacieho poriadku MV OP VaI – na schválenie
Juraj Gmiterko, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

3. Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja – na schválenie


4. Výročná správa o vykonávaní OP VaI za roky 2014 a 2015– na schválenie


5. Plán hodnotení OP VaI – na schválenie


6. Financovanie operácií mimo programového územia v rámci operačného programu Výskum a inovácie – na schválenie


7. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP VaI


8. Informácia o stave plnenia ex ante kondicionalít
Gabriela Izáková, Centrálny koordinačný orgán
Andrea Uhrínová, MŠVVaŠ SR
Michaela Kučerová, MH SR

9. Informácia o realizovaní finančných nástrojov OP VaI
Peter Janiga, Slovenská záručná a rozvojová banka - Asset Management

10. Informácia o príprave veľkého projektu
Robert Redhammer, rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

11. Rôzne

12. Zhrnutie stretnutia a závery

 

prílohy:

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť