Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zorganizovali 3.zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI), ktoré sa uskutočnilo dňa 29. septembra 2015 v hoteli NH Bratislava Gate One v Bratislave.

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ako predseda Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie viedol 3. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle programu zasadnutia.


Program, zápisnica a uznesenie z 3. zasadnutia MV OP VaI sú uvedené nižšie:

1. Privítanie
Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Peter Viglaš, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

2. Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam
Peter Viglaš, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

3. Návrh hodnotiacich kritérií žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre dopytovo-orientované výzvy MH SR

4. Návrhy zámerov národných projektov MŠVVaŠ SR (bod 4 po zmene poradia bodov programu)

5. Návrhy zámerov národných projektov MH SR (bod 3 po zmene poradia bodov programu)


6. Návrh aplikácie článku 70 nariadenia 1303/2013 na projekty OP VaI
Andrea Uhrínová, riaditeľka odboru riadenia programov ERDF, sekcia štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

7. Návrh hodnotiacich kritérií pre fázované projekty MŠVVaŠ SR
Peter Viglaš, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

8. Návrhy dodatkov č. 1 k Štatútu a rokovaciemu poriadku MV OP VaI
Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

9. Súhrnná informácia o aktuálnom stave procesu pripravovaných dokumentov a ďalšie kroky v implementácii OP VaI
Andrea Uhrínová, riaditeľka odboru riadenia programov ERDF, sekcia štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

10. Rôzne

11. Zhrnutie stretnutia a závery

 

prílohy:

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť