Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zorganizovali 2.zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI), ktoré sa uskutočnilo dňa 26. júna 2015 v Účelovom zariadení Hotel Bôrik v Bratislave.

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ako predseda Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie viedol 2. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle programu zasadnutia.


Prezentácie, zápisnica a jej prílohy z 2. zasadnutia MV OP VaI sú uvedené nižšie:

1. Privítanie
Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Peter Viglaš, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR.
 
2. Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam – Komunikačná stratégia OP VaI
Andrea Uhrínová, riaditeľka odboru prípravy operačného programu Výskum a inovácie, sekcia štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR.
 
3. Prezentácia hodnotiacich a výberových kritérií projektov OP VaI
Peter Viglaš, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR.
5. Prezentácia návrhov národných projektov OP VaI – MH SR (Prezentácia návrhov zámerov národných projektov OP VaI – MH SR)
6. Súhrnná informácia o aktuálnom stave procesu pripravovaných dokumentov a ďalšie kroky v implementácii OP VaI
Andrea Uhrínová, riaditeľka odboru prípravy operačného programu Výskum a inovácie, sekcia štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

 
7. Rôzne
 

8. Zhrnutie stretnutia a závery

 

prílohy:

Program 2. zasadnutia MV OP VaI

Zápisnica z 2. zasadnutia MV OP VaI

Uznesenie MV OP VaI č. 2/2015

- Fotodokumentácia 2. zasadnutia MV OP VaI

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť