Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

 

Usmernenie k postupu určenia bonity subjektu v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii VA

Usmernenie pre prijímateľov k zabezpečeniu pohľadávky poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci dopytovo – orientovaných projektov


 

Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii VA

Príloha k Usmerneniu pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii VA


 

Príručka pre prijímateľa NFP je zostavená za účelom poskytnutia doplňujúcich informácií prijímateľovi nenávratného finančného príspevku a má slúžiť ako pomoc na jeho orientáciu po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so všeobecnými zmluvnými podmienkami a ostatnými prílohami počas realizácie projektu.

ARCHÍV Príručky pre prijímateľa (1.0-4.0)

ARCHÍV Príručky pre prijímateľa (5.0-6.0)

ARCHÍV Príručka pre prijímateľa (7.0)

ARCHÍV Príručka pre prijímateľa (8.0)

 ARCHÍV Príručka pre prijímateľa (9.0)

ARCHÍV Príručka pre prijímateľa (10.0)

 ARCHÍV Príručka pre prijímateľa (11.0)

 

Príručka k procesom verejného obstarávania (VO) pre OP Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014-2020 poskytuje doplňujúce a vysvetľujúce informácie k procesu VO a definuje povinnosti prijímateľa s cieľom prispieť k efektívnejšej realizácii VO za súčasného zníženia chybovosti, ako aj k zlepšeniu vzájomnej komunikácie poskytovateľa s prijímateľom.

archív

  

Manuál pre informovanie a komunikáciu pre Operačný program Výskum a inovácie predstavuje dokument, ktorého úlohou je dosiahnutie jednoznačnej a unifikovanej identifikácie projektov realizovaných prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie. Prostredníctvom manuálu sú zadefinované minimálne štandardy a jednotné postupy v oblasti informovania a komunikácie o OP VaI, tzv. povinné prvky, záväzné pre všetky subjekty zapojené do riadenia a implementácie OP VaI.

Naplnením tohto cieľa sa prispeje k tomu, aby Slovensko využilo všetky ponúkané možnosti a finančné zdroje z programov Európskej únie čo najefektívnejšie a v prospech všetkých svojich občanov.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť