Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Synergia znamená spoločné a koordinované úsilie o dosiahnutie väčšieho vplyvu, účinnosti a efektivity vynaložených finančných prostriedkov.

Synergia môže byť dosiahnutá:

  1. spojením finančnej podpory z jedného alebo viacerých EŠIF alebo z jedného alebo viacerých programov a z iných nástrojov EÚ a SR v jednom projekte (za predpokladu, že nedochádza k dvojitému financovaniu rovnakých položiek výdavkov)
  2. realizáciou po sebe idúcich projektov, ktoré na seba nadväzujú, alebo
  3. realizáciou paralelných projektov, ktoré sa navzájom dopĺňajú (za predpokladu, že nedochádza k dvojitému financovaniu rovnakých položiek výdavkov).

Komplementarita znamená väzbu medzi programami, v rámci ktorých sú zamýšľané obdobné, súvisiace či nadväzujúce intervencie, ktoré sa vzájomne kombinujú a dopĺňajú. Cieľom je využiť potenciál vzniknutej možnosti doplnkovým spôsobom (napr. kombináciou podpôr naplniť tematické ciele, príp. ciele stratégie Európa 2020). Komplementarita nevyžaduje podmienenosť realizácie komplementárnej intervencie, môže byť realizovaná samostatne.

Princípy kombinovaného financovania programov z EŠIF s ostatnými nástrojmi podpory:

  1. nenahrádzanie národného/regionálneho a súkromného spolufinancovania v rámci projektov;
  2. zamedzenie dvojitého financovania;
  3. súčinnosť medzi programami.

Súčinnosť medzi programami zabezpečuje pracovná komisia pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR (ďalej len „pracovná komisia“). Hlavnou úlohou pracovnej komisie je posúdiť konzistentnosť údajov uvedených v indikatívnom harmonograme výziev jednotlivých programov, prepojenosť jednotlivých intervencií medzi jednotlivými programami EŠIF, ako aj prepojenosť na ostatné nástroje podpory EÚ a SR. V prípade, že pracovná komisia vydá súhlasné stanovisko k predloženému harmonogramu výziev daného operačného programu, riadiaci orgán daného operačného programu zverejní doručené stanovisko pracovnej komisie a informáciu o posúdení identifikovaných synergií a komplementarít k plánovaným výzvam alebo vyzvaniam pracovnou komisiou na svojom webovom sídle podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 9 metodického pokynu CKO č. 11 a zároveň uvedie odkaz na webovú stránku CKO, kde CKO neodkladne po zasadnutí pracovnej komisie zverejní posúdené identifikované synergie a komplementarity v rámci harmonogramov výziev a vyzvaní.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť