Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

16.11.2018 - Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 13 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      16.11.2018

Dátum uzavretia výzvy:         11.10.2019

Typ výzvy:                                   otvorená

 

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 23.12.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 15.11.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 07.11.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 13.9.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 17.6.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 17.1.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 30.11.2018) 


 

Usmernenie č.3

Výzva  OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09 (v znení Usmernenia č.3 účinného od 04.12.2019)

Prílohy k výzve  (bezo zmeny - v znení Usmernenia č.1 účinného od 08.04.2019)


 

Usmernenie č.2

Výzva  OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09 (v znení Usmernenia č.2 účinného od 09.09.2019)

Prílohy k výzve  (bezo zmeny - v znení Usmernenia č.1 účinného od 08.04.2019)


Usmernenie č.1 

Výzva  OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09 (v znení Usmernenia č.1 účinného od 08.04.2019)

Prílohy k výzve  (v znení Usmernenia č.1 účinného od 08.04.2019)


 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09

Prílohy k výzve


 

 FAQ- Často kladené otázky k výzve VaV kapacity

 FAQ II. - Často kladené otázky k výzve VaV kapacity

FAQ III. - Často kladené otázky k výzve VaV kapacity

FAQ IV. - Často kladené otázky k výzve VaV kapacity

 

Stav finančnej alokácie výzvy k 04.12.2019

Stav finančnej alokácie výzvy k 11.10.2019

 

 Stav finančnej alokácie výzvy k 11.09.2019

Informácia o uzavretí výzvy 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 zo dňa 30.04.2019, oznamuje, že k 11. 10. 2019 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09. Dôvodom uzavretia výzvy je skutočnosť, že dopyt predložených žiadostí o NFP dosiahol indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Po termíne 11.10.2019 už nebude možné predkladať žiadosti o NFP.

 


 

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy

07. 06. 2019 Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 zo dňa 30.04.2019, oznamuje, že k 17. 07. 2019 plánuje uzavrieť výzvu na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel. Dôvodom plánovaného uzavretia výzvy je skutočnosť, že VA očakáva vyčerpanie finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú výzvu.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že plánovaný termín uzavretia výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09 je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci danej výzvy.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.


 

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 7 zo dňa 31.10.2018, oznamuje, že k 14. 01. 2019 plánuje uzavrieť výzvu na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel. Dôvodom plánovaného uzavretia výzvy je skutočnosť, že objem žiadaných finančných prostriedkov zo strany žiadateľov v predložených žiadostiach o nenávratný finančný príspevok výrazne presiahol disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

 

Vzhľadom na odstávku IT služieb a nefunkčnosti webového sídla www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk dňa 16.11.2018 bola výzva zverejnená dňa 16.11.2018 na webovom sídle MŠVVaŠ SR www.minedu.sk , link: http://www.minedu.sk/20858-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť