Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

16.11.2018 - Výzva na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07

 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 28 520 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.


Dátum vyhlásenia výzvy:      16.11.2018

Dátum uzavretia výzvy:         11.10.2019

Typ výzvy:                                   otvorená

 

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 23.12.2019)

 Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 15.11.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 07.11.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 13.9.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 17.6.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 17.1.2019)

Vzor zmluvy o NFP_VaVK (k 30.11.2018)


Usmernenie č.3

Výzva  OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 (v znení Usmernenia č.3 účinného od 04.12.2019)

Prílohy k výzve  (bezo zmeny - v znení Usmernenia č.1 účinného od 08.04.2019)


 

Usmernenie č.2

Výzva  OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 (v znení Usmernenia č.2 účinného od 09.09.2019)

Prílohy k výzve  (bezo zmeny - v znení Usmernenia č.1 účinného od 08.04.2019)


 

Usmernenie č.1 

Výzva  OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 (v znení Usmernenia č.1 účinného od 08.04.2019)

Prílohy k výzve  (v znení Usmernenia č.1 účinného od 08.04.2019)


 

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07

Prílohy k výzve


 

FAQ- Často kladené otázky k výzve VaV kapacity

FAQ II. - Často kladené otázky k výzve VaV kapacity

FAQ III. - Často kladené otázky k výzve VaV kapacity

FAQ IV. - Často kladené otázky k výzve VaV kapacity

 

 Stav finančnej alokácie výzvy k 04.12.2019

 

 

Stav finančnej alokácie výzvy k 11.10.2019

 

Stav finančnej alokácie výzvy k 11.09.2019 

 

Informácia o uzavretí výzvy 

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 zo dňa 30.04.2019, oznamuje, že k 11. 10. 2019 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07. Dôvodom uzavretia výzvy je skutočnosť, že dopyt predložených žiadostí o NFP dosiahol indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Po termíne 11.10.2019 už nebude možné predkladať žiadosti o NFP.


 

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy

07. 06. 2019 Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 zo dňa 30. 04. 2019, oznamuje, že k 17. 07. 2019 plánuje uzavrieť výzvu na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie. Dôvodom plánovaného uzavretia výzvy je skutočnosť, že VA očakáva vyčerpanie finančných prostriedkov vyčlenených na predmetnú výzvu.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že plánovaný termín uzavretia výzvy OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci danej výzvy.

Po termíne uzavretia výzvy už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie NFP.


 

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 7 zo dňa 31.10.2018, oznamuje, že k 14. 01. 2019 plánuje uzavrieť výzvu na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Priemysel pre 21. storočie. Dôvodom plánovaného uzavretia výzvy je skutočnosť, že objem žiadaných finančných prostriedkov zo strany žiadateľov v predložených žiadostiach o nenávratný finančný príspevok výrazne presiahol disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

 

Vzhľadom na odstávku IT služieb a nefunkčnosti webového sídla www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk dňa 16.11.2018 bola výzva zverejnená dňa 16.11.2018 na webovom sídle MŠVVaŠ SR www.minedu.sk, link: http://www.minedu.sk/20858-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť