Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

17.08.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05

 Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 40 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Dátum vyhlásenia výzvy:      17.08.2018

Dátum uzavretia:                    21.10.2019

Typ výzvy:                                otvorená

 

Vzor zmluvy o NFP_RIS3 SK (k 19.02.2020)

Vzor zmluvy o NFP_RIS3 SK (k 18.11.2019)

Vzor zmluvy o NFP_RIS3 SK (k 07.11.2019)

Vzor zmluvy o NFP_RIS3 SK (k 10.10.2019)

Vzor zmluvy o NFP_RIS3 SK (k 10.10.2018)


 

Usmernenie č. 4 

Výzva  OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05  (v znení Usmernenia č. 4 účinného od 15.08.2019)

Prílohy k výzve - všetky bezo zmeny- prílohy komplet ostávajú  v znení Usmernenia č.3 účinného od 30.05.2019)

 


Usmernenie č.3

Výzva  OPVaI-VA / DP / 2018 / 1.1.3-05  (v znení Usmernenia č.2 účinného od 08.04.2019)

Prílohy k výzve  (v znení Usmernenia č.3 účinného od 30.05.2019)


 

Usmernenie č.2 

Výzva  OPVaI-VA / DP / 2018 / 1.1.3-05  (v znení Usmernenia č.2 účinného od 08.04.2019)

Prílohy k výzve  (v znení Usmernenia č.2 účinného od 08.04.2019)


 Usmernenie č.1 

Výzva  OPVaI-VA / DP / 2018 / 1.1.3-05  (v znení Usmernenia č.1 účinného od 29.10.2018)

Prílohy k výzve  (v znení Usmernenia č.1 účinného od 29.10.2018)


FAQ 1- Často kladené otázky k výzve RIS3 tímy mimo BSK

FAQ 1 RIS3 tímy mimo BSK OTÁZKA č. 47 (súbor Excel)

FAQ 2 - Často kladené otázky k výzve RIS3 tímy mimo BSK

 

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení: 

Výzva OPVaI-VA / DP / 2018 / 1.1.3-05

Prílohy k výzve

 

Informácia o  uzavretí výzvy

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 zo dňa 30. 04. 2019, oznamuje, že k 21. 10. 2019 uzatvára výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja (kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05).

 

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 7 zo dňa 31.10.2018, oznamuje, že k 14. 06. 2019 plánuje uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK mimo Bratislavského kraja. 

Dôvodom plánovaného uzavretia výzvy je skutočnosť, že v rámci predmetnej výzvy je nedostatočný dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov.  Za nedostatočný dopyt sa považuje situácia, kedy výška žiadaného nenávratného finančného príspevku v žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predložených a zaregistrovaných v druhom alebo ktoromkoľvek neskoršom kole neprekročí 70 % zostatku disponibilnej alokácie na výzvu.

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť