Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2017/1.1.3-03.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 18 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 


Dátum vyhlásenia výzvy: 11. 04. 2017
Dátum uzávierky výzvy: 30. 06. 2018

  

VÝZVA OPVaI-VA/DP/2017/1.1.3-03

PRÍLOHY K VÝZVE

Usmernenie č. 1

informácia o zrušení výzvy

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť