Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

08.10.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020  s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020.

Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 10 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Dátum vyhlásenia výzvy:      08.10.2018

Dátum uzavretia:                   17.5.2019

 

15.04.2019 -  Do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovej v tejto výzve. Poskytovateľ je oprávnený výzvu uzavrieť na základe svojho rozhodnutia z dôvodu nedostatočného dopytu2 zo strany potenciálnych žiadateľov. Poskytovateľ zverejní upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy na webovom sídle http://www.opvai.sk najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Skutočný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle http://www.opvai.sk, pričom možnosť uzavretia výzvy nie je obmedzená termínmi uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl.

2 Za nedostatočný dopyt sa považuje situácia, kedy výška žiadaného nenávratného finančného príspevku v žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predložených a zaregistrovaných v druhom alebo ktoromkoľvek neskoršom kole neprekročí 50 % zostatku disponibilnej alokácie na výzvu.

 

Vzor zmluvy o NFP_H2020 (k 22.01.2020)

Vzor zmluvy o NFP_H2020 (k 18.11.2019)

Vzor zmluvy o NFP_H2020 (k 07.11.2019)

Vzor zmluvy o NFP_H2020 (k 25.09.2019)

Vzor zmluvy o NFP_H2020 (k 30.11.2018)


 

Usmernenie č.2

Výzva OPVaI-VA / DP / 2018 / 1.1.2-01 (v znení Usmernenia č.2 účinného od 08.04.2019)

Prílohy k výzve v znení Usmernenia č.2 (v znení Usmernenia č.2 účinného od 08.04.2019)


 

Usmernenie č.1

Výzva OPVaI-VA / DP / 2018 / 1.1.2-01

Prílohy k výzve v znení Usmernenia č.1 

 

Dokumenty výzvy v pôvodnom znení: 

Výzva OPVaI-VA / DP / 2018 / 1.1.2-01

Prílohy k výzve

 

 Informácia o uzavretí výzvy

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje, že k 17. 05. 2019 uzatvára  výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020 s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01. Dôvodom uzavretia výzvy je nedostatočný dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov. Po tomto termíne nie je možné predkladať Žiadosti  o nenávratný finančný príspevok  v rámci výzvy s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01.

 

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 7 zo dňa 31.10.2018, oznamuje, že k 15. 05. 2019 plánuje uzavrieť výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020. 

Dôvodom plánovaného uzavretia výzvy je skutočnosť, že v rámci predmetnej výzvy je nedostatočný dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov. Za nedostatočný dopyt sa považuje situácia, kedy výška žiadaného nenávratného finančného príspevku v žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predložených a zaregistrovaných v druhom alebo ktoromkoľvek neskoršom kole neprekročí 50 % zostatku disponibilnej alokácie na výzvu.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť