Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje  výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02).

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 301 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Výskumná agentúra (VA) ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) predložených v rámci výzvy presiahol disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Z uvedeného dôvodu Výskumná agentúra dňom 31.12.2016 výzvu uzatvára. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 31.05.2016
Dátum uzávierky výzvy:   31.12.2016

 

Výzva  OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02

PRÍLOHY K VÝZVE

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)

usmernenie č.1

Usmernenie č.2

usmernenie č.3

usmernenie č.4

USMERNENIE Č.5

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť