Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje  výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK za účelom zvýšenia súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry. (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-01)

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 200 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 03.02.2016
Dátum uzávierky výzvy:   otvorená

zrušenie výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK

PRÍLOHY K VÝZVE

usmernenie č. 1

USMERNENIE Č. 2

USMERNENIE Č. 3

usmernenie č. 4

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY (FAQ)

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť