Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Pracovná skupina predstavuje platformu pre prípravu operačného programu Výskum a inovácie na roky 2014 - 2020 v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva hospodárstva SR. Je to poradný, konzultačný a iniciatívny orgán vytvorený v zmysle princípu partnerstva pre zabezpečenie prípravy OP VaI a je povinná riadiť sa relevantnými právnymi aktmi EÚ, legislatívou SR a uzneseniami vlády SR.

Prvé zasadnutie Pracovnej skupiny pre prípravu operačného programu Výskum a inovácie sa konalo v priestoroch ASFEU (od 1. júla 2015 bol v zmysle Dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine zmenený názov ASFEU na Výskumnú agentúru) 15. 07. 2013 a druhé zasadnutie sa konalo v Centre vedecko-technických informácii 17. 12. 2013.

Pracovná skupina zaniká dňom schválenia operačného programu Výskum a inovácie Európskou komisiou.

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť