Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zorganizovali 6. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI), ktoré sa uskutočnilo dňa 21. júna 2017 v Hoteli Bratislava.

 

Generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako predsedajúci Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v zastúpení, viedol 6. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle programu zasadnutia.

 

 1. Úvod
 • Juraj Gmiterko, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

         (privítanie, schvaľovanie programu, schvaľovanie overovateľa zápisnice) 

 1. Výročná správa o vykonávaní OP VaI za rok 2016
 • Juraj Gmiterko, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
 1. Hodnotiace kritériá pre veľký projekt  
 • Juraj Gmiterko, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
 1. Úprava dokumentu „Kritériá na výber dopytovo - orientovaných projektov OP VaI v gescii MH SR“ 
 • Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MH SR
 1. Aktualizácia zoznamu schválených zámerov národných projektov MV pre OP VaI
 • Juraj Gmiterko, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

      6. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP VaI 

 • Juraj Gmiterko, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

      7. Rôzne

 • Juraj Gmiterko, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

      8. Zhrnutie zasadnutia a závery

 • Juraj Gmiterko, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

 

 PRÍLOHY

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť