Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zorganizovali 16. rokovanie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI), ktoré sa uskutočnilo dňa 29. októbra 2019 v Hoteli Tatra, Námestie 1.mája 5, Bratislava

 

Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR viedol 16. rokovanie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle programu zasadnutia.

  1. Úvod
  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR,   (privítanie, schvaľovanie programu, schvaľovanie overovateľa zápisnice) 
  1. Návrh na zlúčenie operačného programu Výskum a inovácie s operačným programom Integrovaná infraštruktúra - na schválenie
  •  Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR 
  1. Rôzne
  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR
  1. Zhrnutie rokovania a závery
  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

 

 PRÍLOHY

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť