Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zorganizovali 14. rokovanie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI), ktoré sa uskutočnilo dňa 26. júna 2019 v Centre vedecko-technických informácií SR,  Lamačská cesta 7315/8A, Bratislava

 

Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR viedol 14. rokovanie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle programu zasadnutia.
  1. Úvod
  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

         (privítanie, schvaľovanie programu, schvaľovanie overovateľa zápisnice) 

     2. Výročná správa o vykonávaní OP VaI za rok 2018 - na schválenie         

  •  Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR 

     3. Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii MH SR, verzia 4.0 - návrh - na schválenie

  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR 

     4. Informácia o aktuálnom stave implementácie OP VaI - na vedomie

  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR 

     5. Informácia o aktuálnom stave finančnej implementácie OP VaI - na vedomie

  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR 

     6. Pripravovaná Revízia Operačného programu Výskum a inovácie, verzia 7.0 na vedomie

  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

     7. Rôzne

  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

     8. Zhrnutie rokovania a závery

  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

 

     

 PRÍLOHY

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť