Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zorganizovali 13. rokovanie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI), ktoré sa uskutočnilo dňa 29. apríla 2019 v Hoteli Tatra, Nám. 1. mája 5, Bratislava.

 

Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR viedol 13. rokovanie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle programu zasadnutia.

 

1.    Úvod

Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

(privítanie, schvaľovanie programu, schvaľovanie overovateľa zápisnice) 

 

2.    Zmena Štatútu Monitorovacieho výboru a Rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru pre OP VaI – na schválenie

Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

3.    Revízia operačného programu Výskum a inovácie, verzia 6.0 – na schválenie

Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

4.    Komunikačná stratégia operačného programu Výskum a inovácie  pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 1.2na schválenie

Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

5.    Financovanie operácií mimo programového územia v zmysle čl. 70 (2) všeobecného nariadenia v rámci výzvy implementovanej v gescii MH SR zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko - inovačných platforiem – na schválenie

Martin Húska, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MH SR

6.    Záverečná správa z Priebežného hodnotenia operačného programu Výskum a inovácie – na vedomie

Daniel Pitoňák, zástupca sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

7.    Správa o komunikačných a informačných aktivitách za rok 2017 a 2018 a o pláne na rok 2019  – na vedomie

Zuzana Devaliere, vedúca oddelenia publicity sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

8.    Rôzne

Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

9.    Zhrnutie zasadnutia a závery

Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

 PRÍLOHY

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť