Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zorganizovali 12. rokovanie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI), ktoré sa uskutočnilo dňa 3. októbra 2018 v hoteli Saffron, Radlinského 27, Bratislava

 

Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR viedol 12. rokovanie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle programu zasadnutia.
  1. Úvod
  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

         (privítanie, schvaľovanie programu, schvaľovanie overovateľa zápisnice) 

      2. Hodnotiace a výberové kritériá pre projekty výskumu a vývoja operačného programu Výskum a inovácie - MŠVVaŠ SR, verzia 4.1  

          (doplnenie kapitoly 4.5) - na schválenie

          Príloha č. 1 Prehľad hodnotiacich kritérií

  •  Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR 

      3. Revízia Operačného programu Výskum a inovácie, verzia 5.0 – na schválenie

      4. Rôzne

  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR 

      5. Zhrnutie zasadnutia a závery

  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

 

     

 PRÍLOHY

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť