Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zorganizovali 11. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI), ktoré sa uskutočnilo dňa 15. júna 2018  v kongresovej sále Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

 

Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR viedol 11. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle programu zasadnutia.
  1. Úvod
  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

         (privítanie, schvaľovanie programu, schvaľovanie overovateľa zápisnice) 

      2. Zmena Štatútu MV OP VaI – na schválenie

          Dodatok č. 5 k Štatútu MV OP VaI – na schválenie

  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR 

      3. Zmena Rokovacieho poriadku MV OP VaI – na schválenie

          Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku MV OP VaI

  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR 

      4. Plán hodnotení OP VaI na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 4.0 –              na schválenie

  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR 

      5. Revízia Operačného programu Výskum a inovácie, verzia 4.0 –                              na schválenie

  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR 

      6. Rôzne

  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR 

      7. Zhrnutie zasadnutia a závery

  • Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR

 

     

 PRÍLOHY

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť