Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zorganizovali 1.zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI), ktoré sa uskutočnilo dňa 20. januára 2015 v kongresovej sále Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.
 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ako predseda Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie viedol 1. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle programu zasadnutia.


Prezentácie, zápisnica a uznesenie z 1. zasadnutia MV OP VaI sú uvedené nižšie:

1. Prezentácia k predstaveniu OP Výskum a inovácie

Andrea Uhrínová, riaditeľka odboru pre prípravu operačného programu Výskum a inovácie, sekcia štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR a Boris Huslica, generálny riaditeľ sekcie podporných programov, MH SR.


2. Prezentácia k postaveniu, pôsobnosti a kompetenciám MV OP VaI
Peter Viglaš, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR.

3. Návrh Štatútu a rokovacieho poriadku MV OP VaI
Andrea Uhrínová, riaditeľka odboru pre prípravu operačného programu Výskum a inovácie, sekcia štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR.

4. Prezentácia Hodnotiacich a výberových kritérií k vybraným aktivitám OP VaI
Stanislav Sipko, poradca ministra, MŠVVaŠ SR.

5. Súhrnná informácia o pripravovaných dokumentoch a postupe v implementácii OP VaI
Andrea Uhrínová, riaditeľka odboru pre prípravu operačného programu Výskum a inovácie, sekcia štrukturálnych fondov EÚ, MŠVVaŠ SR.

6. Vyhodnotenie plnenia EAK
Matúš Drotár, riaditeľ odboru metodiky sekcie centrálny koordinačný orgán, Úrad vlády SR.

7.  Ex ante hodnotenie pre využitie finančných nástrojov v Slovenskej republike v programovom období 2014 – 2020
Martin Polónyi, Útvar stratégie financovania hospodárskeho rastu, Ministerstvo financií SR.

  

Prílohy:

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť