Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Návrhy Aplikácie článku 70 nariadenia 1303/2013 na projekty OP VaI, Dodatku č. 1 Štatútu MV pre OP VaI, Dodatku č. 1 Rokovacieho poriadku MV pre OP VaI a Hodnotiacich kritérií pre fázované projekty MŠVVaŠ SR  boli predložené na schválenie mimo rokovania Monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie (MV OP VaI) prostredníctvom rozhodovania písomnou procecúrou per rollam. MV OP VaI ich schválil dňa 2. novembra 2015.

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť