Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS 3), predstavuje koherentný rámec pre mobilizáciu nástrojov, politík a pre koordinované konanie. Iniciačnými politikami pre naštartovanie potenciálu EÚ pre rast sú oblasti inovácií a energetiky. Podpora rastu a konkurencieschopnosti, najmä riešenie hlboko zakorenených nerovnováh, ako aj pokrok v štrukturálnych reformách zameraných na uvoľnenie domáceho rastového potenciálu, okrem iného aj otvorením hospodárskej súťaže v oblasti sieťových odvetví, podpora digitálneho hospodárstva, využívanie potenciálu ekologického hospodárstva, odstránenie neopodstatnených obmedzení voči poskytovateľom služieb a uľahčenie začiatku podnikania je podmienkou pre zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ v globálnej konkurencii.

 

Operačný program Výskum a inovácie predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov  v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

 

Účelom Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) je definovať štandardné základné procesy a postupy, ktoré zabezpečia harmonizované uplatňovanie pravidiel pri poskytovaní príspevkov v programovom období 2014 – 2020 na úrovni všetkých subjektov zapojených do poskytovania príspevkov v podmienkach SR. Systém riadenia EŠIF rovnako vymedzuje subjekty zapojené do implementácie v programovom období 2014 – 2020 a stanovuje základný rámec ich povinností. Štandardné základné procesy, postupy a povinnosti pre jednotlivé subjekty upravené v Systéme riadenia EŠIF majú zároveň zabezpečiť úplné a správne uplatňovanie pravidiel stanovených v legislatíve EÚ a SR. 

 

Základom funkčného systému monitorovania je prepojenie vhodne nastaveného systému merateľných ukazovateľov (indikátorov), zberu a agregovania dát z najnižšej úrovne s monitorovaním pokroku v rámci jednotlivých projektov na báze monitorovacích správ.
Hodnotenia operačného programu Výskum a inovácie by mali byť zamerané na zachytenie účinkov jednotlivých intervencií a vplyv operačného programu na zmenu systému výskumu, vývoja a inovácií a zvýšenie jeho výkonnosti.

 

Dňa 20. 6. 2014 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou Partnerskú dohodu o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020. Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme  15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov.  Štrukturálne fondy a Kohézny fond predstavujú 13, 7 mld. EUR, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 1,55 mld. EUR a Európsky námorný a rybársky fond 15,8 mil. EUR.  Na základe širokého konsenzu so sociálno-ekonomickými partnermi dokázalo Slovensko predložiť taký návrh Partnerskej dohody, ktorý nás zaradil medzi prvých päť členských štátov EÚ, ktorým bol tento dokument schválený Európskou komisiou.
Prioritou SR je zameranie investícií  na kľúčové odvetvia rastu a tými sú dopravná infraštruktúra, výskum, vývoj a inovácie, podpora malých a stredných podnikov, ochrana životného prostredia, digitálna agenda, energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie. Nemenej dôležité budú investície do zamestnanosti, vzdelávania, sociálneho začlenenia a v neposlednom rade aj do zvýšenia efektívnosti verejnej správy

 

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zahŕňa komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, účtovanie, výkazníctvo, platby prijímateľom, sledovanie finančných tokov a overovanie pri poskytovaní príspevku zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu.

 

Národný plán využitia a rozvoja výskumnej infraštruktúry SR bol zostavený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a predstavuje základný katalóg centrálnej a strategickej infraštruktúry národného významu v rámci štátnych a verejných výskumných inštitúcií, ktorých ďalšia podpora by mala prispieť k plneniu cieľov Stratégie inteligentnej špecializácie Slovenskej republiky.
Národný plán využitia a rozvoja výskumnej infraštruktúry SR pokrýva obdobie rokov 2016 – 2023.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť