Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Výskum a inovácie, je záväzným riadiacim dokumentom, ktorý predstavuje pre žiadateľa hlavný podporný nástroj pre prípravu, vypracovanie a predloženie žiadosti o NFP a spoľahlivú orientáciu v prostredí podmienok a pravidiel poskytovania príspevku stanovených výzvou na predkladanie žiadostí o NFP.

 

Príručka oprávnenosti výdavkov OP II je sumárnym dokumentom definujúcim oprávnenosť výdavkov pre projekty výskumu a inovácií v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

Príručka pre prijímateľa NFP je zostavená za účelom poskytnutia doplňujúcich informácií prijímateľovi nenávratného finančného príspevku a má slúžiť ako pomoc na jeho orientáciu po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so všeobecnými zmluvnými podmienkami a ostatnými prílohami počas realizácie projektu.

 

Príručka k procesom verejného obstarávania (VO) pre OP Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014-2020 poskytuje doplňujúce a vysvetľujúce informácie k procesu VO a definuje povinnosti prijímateľa s cieľom prispieť k efektívnejšej realizácii VO za súčasného zníženia chybovosti, ako aj k zlepšeniu vzájomnej komunikácie poskytovateľa s prijímateľom.

Usmernenie riadiaceho orgánu č. 1 k verejným obstarávaniam v rámci prípravy veľkého projektu, národného projektu a projektu technickej pomoci a pre žiadateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov, verzia č. 2

Vzor výzvy na predkladanie ponúk k zákazkám s nízkou hodnotou

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť