Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020
ITMS 2014+ (IT MONITOROVACÍ SYSTÉM) je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu a následné spracovávanie, export a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite pre programové obdobie 2014 - 2020.  Vypracovanie a predloženie žiadosti o NFP sa realizuje prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+.
VA pripravila v rámci predkladaných výziev krátku inštrukciu, popisujúcu základné evidencie systému ITMS2014+. Inštrukcia k ITMS2014+ pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok je nezáväzným riadiacim dokumentom, ktorého cieľom je poskytnúť potenciálnym žiadateľom o nenávratný finančný príspevok nevyhnutné informácie a pokyny k správnemu a úplnému vyplneniu elektronického formulára Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo verejnej časti ITMS 2014+ pre svoj dopytovo-orientovaný projekt.

 

Aktuálna verzia inštrukcie (k 5.3.2019):  Inštrukcia k ITMS2014+, verzia 2

 

Aktuálna verzia inštrukcie so sledovanými zmenami: v dokumente sú žltou farbou označené upravené/pridané časti a červenou farbou sú preškrtnutým písmom vyznačené odstránené časti. 

Inštrukcia k ITMS2014+, verzia 2 SZ


 

ARCHÍV

Predchádzajúce verzie inštrukcie:   Inštrukcia k ITMS2014+, verzia 1

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť