Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Dňom 17.2.2020  nadobudol platnosť nový Manuál pre informovanie a komunikáciu operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Manuál je určený prijímateľom, ktorí získali nenávratný finančný príspevok z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra. Slúži na zadefinovanie minimálnych štandardov a jednotného postupu v oblasti informovania a komunikácie. Jeho obsahom sú povinnosti v oblasti informovania a komunikácie o projektoch realizovaných za pomoci prostriedkov z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

 

Metodický pokyn CKO (Centrálny koordinačný orgán) č. 16 pre informovanie a komunikáciu Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) definuje náležitosti informačných a komunikačných opatrení v oblasti informovania a komunikácie, ktoré sú nad rámec Systému riadenia EŠIF, alebo vzory a pomocné materiály, ktoré pokrývajú oblasť informovania a komunikácie. Určuje zadefinovanie minimálnych štandardov a jednotných postupov v oblasti informovania a komunikácie o Európskej únii a operačných programoch, záväzných pre všetky riadiace orgány a pre všetky procesy riadenia EŠIF a proces monitorovania a hodnotenia.

 

Komunikačná stratégia Operačného programu Výskum a inovácie vychádza zo skúseností riadiaceho orgánu a dvoch sprostredkovateľských orgánov (Výskumná agentúra a Ministerstvo hospodárstva SR) najmä z programového obdobia 2007 – 2013, ako aj z Prieskumu úrovne povedomia verejnosti o politike súdržnosti Európskej únie na Slovensku na konci programového obdobia 2007 – 2013, Analýzy mediálneho trhu v Slovenskej republike a z prieskumov Riadiaceho orgánu pre Operačný program Výskum a vývoj a Riadiaceho orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

Ročný komunikačný plán uľahčuje identifikáciu plánovania všetkým subjektov Informovania a komunikácie, ktoré sú zapojené do implementácie EŠIF a jej následné hodnotenie a štatistiky. Povinná úroveň informovania a komunikácie v oblasti štrukturálnych fondov je definovaná Všeobecným nariadením Komisie (EÚ) čl. 115 ods. 1 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013.

 

TV spoty OP VaI:

 

 

 

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť